Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. oktober 2010

12. oktober 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. oktober 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 176,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
7. oktober 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 60 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2 mia. euro til 309 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1 mia. euro til 815,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,9 mia. euro til 93,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 46,9 mia. euro til 356,2 mia. euro. Onsdag den 6. oktober 2010 udløb en primær markedsoperation på 166,4 mia. euro, og en ny på 197 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en likviditetstilførende finjusterende operation på 29,4 mia. euro. Ligeledes onsdag den 6. oktober 2010 udløb tidsindskud til en værdi af 61,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 63,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,4 mia. euro (mod 1,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 94,4 mia. euro (mod 49,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 9 mio. euro til 124,3 mia. euro. Stigningen skyldtes afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 8. oktober 2010, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds henholdsvis 63,3 mia. euro og 61 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 38,6 mia. euro til 151,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.411 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.888 257
2.1 Tilgodehavender hos IMF 70.017 −67
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 149.871 324
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.348 −573
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.342 693
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.342 693
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 514.201 84
5.1 Primære markedsoperationer 197.049 30.688
5.2 Langfristede markedsoperationer 316.744 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 −29.443
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 391 −1.168
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 17 7
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.081 2.829
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 433.329 2.011
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 124.317 9
7.2 Andre værdipapirer 309.013 2.002
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.975 0
9 Andre aktiver 259.378 −3.233
Aktiver i alt 1.867.952 2.068
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 815.857 1.013
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 309.685 8.386
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 151.717 −38.557
2.2 Indlånsfacilitet 94.413 44.943
2.3 Indskud med fast løbetid 63.500 2.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 54 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.195 −151
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 99.154 −5.769
5.1 Offentlig forvaltning og service 93.215 −4.858
5.2 Andre forpligtelser 5.939 −910
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.565 657
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.627 561
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.396 −669
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.396 −669
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 156.877 −1.961
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.867.952 2.068

Medie- og pressehenvendelser