Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 oktober 2010

12 oktober 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 8 oktober 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljard EUR till 176,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
7 oktober 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 60 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2 miljarder EUR till 309 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 815,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,9 miljarder EUR till 93,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 46,9 miljarder EUR till 356,2 miljarder EUR. Onsdagen den 6 oktober 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 166,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 197 miljarder EUR. Samma dag förföll en likvidiserande finjusterande transaktion på 29,4 miljarder EUR. Onsdagen den 6 oktober 2010 förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 61,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 63,5 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,4 miljarder EUR (jämfört med 1,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 94,4 miljarder EUR (jämfört med 49,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 9 miljoner EUR till 124,3 miljarder EUR. Detta beror på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Därför uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 63,3 miljarder EUR respektive 61 miljarder EUR den vecka som slutade den 8 oktober 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 38,6 miljarder EUR till 151,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.411 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.888 257
2.1 Fordringar på IMF 70.017 −67
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 149.871 324
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.348 −573
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.342 693
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.342 693
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 514.201 84
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 197.049 30.688
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 316.744 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 −29.443
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 391 −1.168
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 17 7
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.081 2.829
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 433.329 2.011
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 124.317 9
7.2 Andra värdepapper 309.013 2.002
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.975 0
9 Övriga tillgångar 259.378 −3.233
Summa tillgångar 1.867.952 2.068
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 815.857 1.013
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 309.685 8.386
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 151.717 −38.557
2.2 Inlåningsfacilitet 94.413 44.943
2.3 Inlåning med fast löptid 63.500 2.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 54 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.195 −151
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 99.154 −5.769
5.1 Offentliga sektorn 93.215 −4.858
5.2 Övriga skulder 5.939 −910
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.565 657
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.627 561
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.396 −669
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.396 −669
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 156.877 −1.961
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.867.952 2.068

Kontakt för media