Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. októbru 2010

12. októbra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. októbra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po zohľadnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri tabuľku) znížila o 0,2 mld. EUR na 176,5 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
7. októbra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 2 mld. EUR na 309 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1 mld. EUR na 815,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4,9 mld. EUR na 93,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 46,9 mld. EUR na 356,2 mld. EUR. V stredu 6. októbra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 166,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 197 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dolaďovacia refinančná operácia v hodnote 29,4 mld. EUR. V stredu 6. októbra 2010 boli splatné aj termínované vklady v hodnote 61,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 63,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,4 mld. EUR (v porovnaní s 1,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 94,4 mld. EUR (v porovnaní so 49,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 9 mil. EUR na 124,3 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 8. októbra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 63,3 mld. EUR a hodnota portólia programu nákupu krytých dlhopisov 61 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 38,6 mld. EUR na 151,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 411 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 888 257
2.1 Pohľadávky voči MMF 70 017 −67
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 149 871 324
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 348 −573
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 342 693
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 342 693
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 514 201 84
5.1 Hlavné refinančné operácie 197 049 30 688
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 316 744 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 −29 443
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 391 −1 168
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 17 7
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 081 2 829
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 433 329 2 011
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 124 317 9
7.2 Ostatné cenné papiere 309 013 2 002
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 975 0
9 Ostatné aktíva 259 378 −3 233
Úhrn aktív 1 867 952 2 068
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 815 857 1 013
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 309 685 8 386
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 151 717 −38 557
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 94 413 44 943
2.3 Termínované vklady 63 500 2 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 54 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 195 −151
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 99 154 −5 769
5.1 Verejná správa 93 215 −4 858
5.2 Ostatné záväzky 5 939 −910
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 565 657
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 627 561
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 396 −669
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 396 −669
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 156 877 −1 961
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 867 952 2 068

Kontakt pre médiá