Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. říjnu 2010

12. října 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. října 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,2 mld. EUR na 176,5 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
7. října 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 60 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2 mld. EUR na 309 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1 mld. EUR na 815,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4,9 mld. EUR na 93,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 46,9 mld. EUR na 356,2 mld. EUR. Ve středu 6. října 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 166,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 197 mld. EUR. V tentýž den byla splatná operace jemného doladění na poskytnutí likvidity ve výši 29,4 mld. EUR. Rovněž ve středu 6. října 2010 byly splatné termínované vklady o objemu 61,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 63,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,4 mld. EUR (oproti 1,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 94,4 mld. EUR (oproti 49,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7,1 na straně aktiv) vzrostl o 9 mil. EUR na 124,3 mld. EUR. Tato skutečnost je důsledkem vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 8. října 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 63,3 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 61 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 38,6 mld. EUR na 151,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 411 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 888 257
2.1 Pohledávky za MMF 70 017 −67
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 149 871 324
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 348 −573
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 342 693
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 342 693
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 514 201 84
5.1 Hlavní refinanční operace 197 049 30 688
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 316 744 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 −29 443
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 391 −1 168
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 17 7
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 081 2 829
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 433 329 2 011
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 124 317 9
7.2 Ostatní cenné papíry 309 013 2 002
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 975 0
9 Ostatní aktiva 259 378 −3 233
Aktiva celkem 1 867 952 2 068
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 815 857 1 013
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 309 685 8 386
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 151 717 −38 557
2.2 Vkladová facilita 94 413 44 943
2.3 Termínované vklady 63 500 2 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 54 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 195 −151
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 99 154 −5 769
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 93 215 −4 858
5.2 Ostatní závazky 5 939 −910
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 565 657
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 627 561
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 396 −669
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 396 −669
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 156 877 −1 961
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 867 952 2 068

Kontakty pro média