Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. oktoober 2010

12. oktoober 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

8. oktoobril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 176,5 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
7. oktoober 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 60 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2 miljardi euro võrra 309 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1 miljardi euro võrra 815,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,9 miljardi euro võrra 93,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 46,9 miljardi euro võrra 356,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. oktoobril 2010 möödus 166,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 197 miljardit eurot. Samal päeval möödus 29,4 miljardi euro suuruse likviidsust lisava peenhäälestusoperatsiooni tähtaeg. Kolmapäeval, 6. oktoobril 2010 möödus ka 61,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 63,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 94,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 49,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 9 miljoni euro võrra 124,3 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatus 8. oktoobril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 63,3 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 61 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 38,6 miljardi euro võrra 151,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 411 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 219 888 257
2.1 Nõuded RVFle 70 017 −67
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 149 871 324
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 348 −573
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 342 693
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 342 693
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 514 201 84
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 197 049 30 688
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 316 744 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 −29 443
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 391 −1 168
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 17 7
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 081 2 829
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 433 329 2 011
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 124 317 9
7.2 Muud väärtpaberid 309 013 2 002
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 975 0
9 Muud varad 259 378 −3 233
Varad kokku 1 867 952 2 068
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 815 857 1 013
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 309 685 8 386
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 151 717 −38 557
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 94 413 44 943
2.3 Tähtajalised hoiused 63 500 2 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 54 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 195 −151
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 99 154 −5 769
5.1 Valitsussektor 93 215 −4 858
5.2 Muud kohustused 5 939 −910
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 565 657
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 627 561
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 396 −669
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 396 −669
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 156 877 −1 961
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 867 952 2 068

Kontaktandmed