Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 8. oktobrī

2010. gada 12. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 8. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 176.5 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 7. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 60 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2 mljrd. euro (līdz 309 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 815.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.9 mljrd. euro (līdz 93.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 46.9 mljrd. euro (līdz 356.2 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 6. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 166.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 197 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā likviditāti palielinošai precizējošajai operācijai 29.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš. Trešdien, 2010. gada 6. oktobrī termiņnoguldījumiem 61.5 mljrd. euro apmērā arī pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 63.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 94.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 49.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 9 milj. euro (līdz 124.3 mljrd. euro). Tas skaidrojams ar Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veiktajiem pirkumiem. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 8. oktobrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 63.3 mljrd. euro un 61 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 38.6 mljrd. euro (līdz 151.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,411 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,888 257
2.1 SVF debitoru parādi 70,017 −67
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 149,871 324
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,348 −573
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,342 693
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,342 693
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 514,201 84
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 197,049 30,688
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 316,744 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 −29,443
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 391 −1,168
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 17 7
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 29,081 2,829
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 433,329 2,011
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 124,317 9
7.2 Pārējie vērtspapīri 309,013 2,002
8 Valdības parāds euro 34,975 0
9 Pārējie aktīvi 259,378 −3,233
Kopā aktīvi 1,867,952 2,068
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 815,857 1,013
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 309,685 8,386
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 151,717 −38,557
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 94,413 44,943
2.3 Termiņnoguldījumi 63,500 2,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 54 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,195 −151
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 99,154 −5,769
5.1 Saistības pret valdību 93,215 −4,858
5.2 Pārējās saistības 5,939 −910
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42,565 657
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,627 561
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,396 −669
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,396 −669
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 156,877 −1,961
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,867,952 2,068

Kontaktinformācija presei