Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 października 2010 r.

12 października 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 8 października 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 176,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
7 października 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 60 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2 mld euro do poziomu 309 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1 mld euro do poziomu 815,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,9 mld euro do poziomu 93,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 46,9 mld euro do poziomu 356,2 mld euro. W środę 6 października 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 166,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 197 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dostrajającej operacji zasilającej w płynność w kwocie 29,4 mld euro. Również w środę 6 października 2010 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 61,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 63,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,4 mld euro (wobec 1,6 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 94,4 mld euro (wobec 49,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 9 mln euro do poziomu 124,3 mld euro. Wynikało to z rozliczonych zakupów dokonanych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 8 października 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 63,3 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 38,6 mld euro do poziomu 151,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.411 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.888 257
2.1 Należności od MFW 70.017 −67
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 149.871 324
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.348 −573
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.342 693
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.342 693
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 514.201 84
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 197.049 30.688
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 316.744 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 −29.443
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 391 −1.168
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 7
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.081 2.829
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 433.329 2.011
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 124.317 9
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 309.013 2.002
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.975 0
9 Pozostałe aktywa 259.378 −3.233
Aktywa razem 1.867.952 2.068
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 815.857 1.013
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 309.685 8.386
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 151.717 −38.557
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 94.413 44.943
2.3 Depozyty terminowe 63.500 2.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 54 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.195 −151
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 99.154 −5.769
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 93.215 −4.858
5.2 Pozostałe zobowiązania 5.939 −910
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.565 657
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.627 561
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.396 −669
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.396 −669
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 156.877 −1.961
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.867.952 2.068

Kontakt z mediami