Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. oktobra 2010

12. oktober 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. oktobra 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 176,5 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
7. oktober 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2 milijardi EUR na 309 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1 milijardo EUR na 815,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,9 milijarde EUR na 93,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 46,9 milijarde EUR na 356,2 milijarde EUR. V sredo, 6. oktobra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 166,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 197 milijard EUR. Istega dne je bila poravnana operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 29,4 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 6. oktobra 2010, so zapadle vezane vloge v višini 61,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 63,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,4 milijarde EUR (v primerjavi z 1,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 94,4 milijarde EUR (v primerjavi z 49,5 milijard EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 9 milijonov EUR na 124,3 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 8. oktobra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 63,3 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 61 milijard EUR. Oba portfelja se obračunavata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 38,6 milijarde EUR na 151,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.411 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.888 257
2.1 Terjatve do MDS 70.017 −67
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 149.871 324
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.348 −573
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.342 693
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.342 693
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 514.201 84
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 197.049 30.688
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 316.744 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 −29.443
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 391 −1.168
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 17 7
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 29.081 2.829
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 433.329 2.011
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 124.317 9
7.2 Drugi vrednostni papirji 309.013 2.002
8 Dolg širše države v EUR 34.975 0
9 Druga sredstva 259.378 −3.233
Skupaj sredstva 1.867.952 2.068
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 815.857 1.013
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 309.685 8.386
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 151.717 −38.557
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 94.413 44.943
2.3 Vezane vloge 63.500 2.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 54 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.195 −151
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 99.154 −5.769
5.1 Širša država 93.215 −4.858
5.2 Druge obveznosti 5.939 −910
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 42.565 657
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.627 561
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.396 −669
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.396 −669
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 156.877 −1.961
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.867.952 2.068

Stiki za medije