Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 септември 2010 г.

28 септември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 24 септември 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,3 млрд. евро до 191,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
23 септември 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,8 млрд. евро до 306,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,2 млрд. евро до 812 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 15,2 млрд. евро до 104,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 19,6 млрд. евро до 446,8 млрд. евро. На 22 септември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 151,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 153,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 61 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 61,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,2 млрд.  евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 84,1 млрд. евро (при 61,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 97 млн. евро до 122,8 млрд. евро. Това се дължи на заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа в размер на 134 млн. евро, които са напълно достатъчни, за да компенсират облигациите с настъпващ падеж в размер на 37 млн. евро, придобити по програмата за закупуване на обезпечени облигации, деноминирани в евро. Така през седмицата, която приключва на 24 септември 2010 г., стойностите на държания портфейл по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигнат съответно 61,7 млрд. евро и 61,1 млрд. евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 31,3 млрд. евро до 221 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 351 948 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 236 264 −187
2.1 Вземания от МВФ 73 860 −127
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 162 404 −60
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 698 −536
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 321 −168
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 321 −168
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 592 503 3 411
5.1 Основни операции по рефинансиране 153 771 2 197
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 437 465 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 200 1 200
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 67 15
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 27 580 −2 436
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 429 284 943
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 122 773 97
7.2 Други ценни книжа 306 511 846
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 042 0
9 Други активи 253 715 −153
Общо активи 1 971 356 874
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 812 017 −2 194
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 366 699 −8 265
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 221 025 −31 270
2.2 Депозитно улеснение 84 118 22 525
2.3 Срочни депозити 61 500 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 55 −20
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 462 −182
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 111 463 14 969
5.1 Сектор „Държавно управление“ 104 595 15 241
5.2 Други задължения 6 869 −271
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 404 302
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 140 1 140
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 833 −1 553
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 833 −1 553
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 159 618 −3 343
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 971 356 874

Данни за контакт за медиите