Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. září 2010

28. září 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. září 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,3 mld. EUR na 191,3 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
23. září 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 60 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 306,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 2,2 mld. EUR na 812 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 15,2 mld. EUR na 104,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 19,6 mld. EUR na 446,8 mld. EUR. Ve středu 22. září 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 151,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 153,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 61 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 61,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,2 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 84,1 mld. EUR (oproti 61,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 97 mil. EUR na 122,8 mld. EUR. Tato skutečnost je důsledkem vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů o objemu 134 mil. EUR, který více než vykompenzoval objem splatných dluhopisů ve výši 37 mil. EUR, jež byly získány v rámci programu nákupu krytých dluhopisů v eurech. V týdnu končícím 24. září 2010 tedy činila hodnota portfolia programu pro trhy cenných papírů 61,7 mld. EUR a hodnota portfolia programu nákupu krytých dluhopisů 61,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 31,3 mld. EUR na 221 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 351 948 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 236 264 −187
2.1 Pohledávky za MMF 73 860 −127
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 162 404 −60
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 698 −536
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 321 −168
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 321 −168
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 592 503 3 411
5.1 Hlavní refinanční operace 153 771 2 197
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 437 465 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 200 1 200
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 67 15
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 580 −2 436
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 429 284 943
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 122 773 97
7.2 Ostatní cenné papíry 306 511 846
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 042 0
9 Ostatní aktiva 253 715 −153
Aktiva celkem 1 971 356 874
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 812 017 −2 194
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 366 699 −8 265
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 221 025 −31 270
2.2 Vkladová facilita 84 118 22 525
2.3 Termínované vklady 61 500 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 55 −20
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 462 −182
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 111 463 14 969
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 104 595 15 241
5.2 Ostatní závazky 6 869 −271
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 404 302
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 140 1 140
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 833 −1 553
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 833 −1 553
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 159 618 −3 343
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 971 356 874

Kontakty pro média