Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. september 2010

28. september 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

24. septembril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate tehingute (vt allpool) tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 191,3 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
23. september 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 60 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,8 miljardi euro võrra 306,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,2 miljardi euro võrra 812 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 15,2 miljardi euro võrra 104,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 19,6 miljardi euro võrra 446,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. septembril 2010 möödus 151,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 153,8 miljardit eurot. Samuti möödus samal kuupäeval 61 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 61,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 84,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 61,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 97 miljoni euro võrra 122,8 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine 134 miljoni euro ulatuses väärtpaberiturgude programmi raames, mis tasakaalustas täielikult 37 miljoni euro ulatuses aeguvad võlakirjad, mis omandati eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames. Selle tulemusel ulatusid 24. septembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi portfelli ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtused vastavalt 61,7 miljardi ja 61,1 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 31,3 miljardi euro võrra 221 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 351 948 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 236 264 −187
2.1 Nõuded RVFle 73 860 −127
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 162 404 −60
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 27 698 −536
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 321 −168
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 321 −168
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 592 503 3 411
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 153 771 2 197
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 437 465 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 200 1 200
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 67 15
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 580 −2 436
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 429 284 943
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 122 773 97
7.2 Muud väärtpaberid 306 511 846
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 042 0
9 Muud varad 253 715 −153
Varad kokku 1 971 356 874
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 812 017 −2 194
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 366 699 −8 265
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 221 025 −31 270
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 84 118 22 525
2.3 Tähtajalised hoiused 61 500 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 55 −20
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 462 −182
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 111 463 14 969
5.1 Valitsussektor 104 595 15 241
5.2 Muud kohustused 6 869 −271
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 404 302
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 140 1 140
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 833 −1 553
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 833 −1 553
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 159 618 −3 343
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 971 356 874

Kontaktandmed