Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. septembra 2010

28. september 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. septembra 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 191,3 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
23. september 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,8 milijarde EUR na 306,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,2 milijarde EUR na 812 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 15,2 milijarde EUR na 104,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 19,6 milijarde EUR na 446,8 milijarde EUR. V sredo, 22. septembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 151,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 153,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 61 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 61,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,2 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 84,1 milijarde EUR (v primerjavi z 61,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 97 milijonov EUR na 122,8 milijarde EUR. To je bilo posledica poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev v višini 134 milijonov EUR, ki so več kot izravnali zapadle obveznice v višini 37 milijonov EUR, pridobljenih v okviru programa nakupov kritih obveznic v eurih. Tako je v tednu, ki se je končal 24. septembra 2010, vrednost portfelja v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 61,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 61,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 31,3 milijarde EUR na 221 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 351.948 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 236.264 −187
2.1 Terjatve do MDS 73.860 −127
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 162.404 −60
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.698 −536
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.321 −168
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.321 −168
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 592.503 3.411
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 153.771 2.197
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 437.465 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.200 1.200
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 67 15
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 27.580 −2.436
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 429.284 943
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 122.773 97
7.2 Drugi vrednostni papirji 306.511 846
8 Dolg širše države v EUR 35.042 0
9 Druga sredstva 253.715 −153
Skupaj sredstva 1.971.356 874
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 812.017 −2.194
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 366.699 −8.265
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 221.025 −31.270
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 84.118 22.525
2.3 Vezane vloge 61.500 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 55 −20
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.462 −182
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 111.463 14.969
5.1 Širša država 104.595 15.241
5.2 Druge obveznosti 6.869 −271
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.404 302
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.140 1.140
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.833 −1.553
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.833 −1.553
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 159.618 −3.343
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.971.356 874

Stiki za medije