Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 24. septembrī

2010. gada 28. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 24. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 191.3 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 23. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 60 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 306.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 812 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 15.2 mljrd. euro (līdz 104.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 19.6 mljrd. euro (līdz 446.8 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 22. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 151.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 153.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 61 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 61.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 84.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 61.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 97 milj. euro (līdz 122.8 mljrd. euro). Tā iemesls ir veiktie pirkumi Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros (134 milj. euro apjomā), kas vairāk nekā kompensēja obligācijas 37 milj. euro apjomā, kam bija pienācis dzēšanas termiņš, kas tika iegādātas euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 24. septembrī, Vērtspapīru tirgus programmas portfeļa vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 61.7 mljrd. euro un 61.1 mljrd. euro.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 31.3 mljrd. euro (līdz 221 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 351,948 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 236,264 −187
2.1 SVF debitoru parādi 73,860 −127
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 162,404 −60
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,698 −536
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,321 −168
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,321 −168
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 592,503 3,411
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 153,771 2,197
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 437,465 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,200 1,200
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 67 15
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 27,580 −2,436
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 429,284 943
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 122,773 97
7.2 Pārējie vērtspapīri 306,511 846
8 Valdības parāds euro 35,042 0
9 Pārējie aktīvi 253,715 −153
Kopā aktīvi 1,971,356 874
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 812,017 −2,194
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 366,699 −8,265
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 221,025 −31,270
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 84,118 22,525
2.3 Termiņnoguldījumi 61,500 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 55 −20
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,462 −182
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 111,463 14,969
5.1 Saistības pret valdību 104,595 15,241
5.2 Pārējās saistības 6,869 −271
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,404 302
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,140 1,140
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,833 −1,553
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,833 −1,553
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 159,618 −3,343
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,971,356 874

Kontaktinformācija presei