Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 september 2010

28 september 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 september 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 191,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
23 september 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 306,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,2 miljard naar EUR 812 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 15,2 miljard naar EUR 104,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 19,6 miljard naar EUR 446,8 miljard. Op woensdag 22 september 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 151,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 153,8 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 61 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 61,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 84,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 61,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 97 miljoen naar EUR 122,8 miljard. Dit was het gevolg van verrekende aankopen van EUR 134 miljoen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”), wat het vervallen van in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties gekochte obligaties ter waarde van EUR 37 miljoen ruimschoots compenseerde. Derhalve bedroeg de waarde van de portefeuille van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 24 september 2010 respectievelijk EUR 61,7 miljard en EUR 61,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 31,3 miljard naar EUR 221 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 351.948 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 236.264 −187
2.1 Vorderingen op het IMF 73.860 −127
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 162.404 −60
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.698 −536
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.321 −168
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.321 −168
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 592.503 3.411
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 153.771 2.197
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 437.465 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.200 1.200
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 67 15
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 27.580 −2.436
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 429.284 943
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 122.773 97
7.2 Overige waardepapieren 306.511 846
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.042 0
9 Overige activa 253.715 −153
Totaal activa 1.971.356 874
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 812.017 −2.194
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 366.699 −8.265
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 221.025 −31.270
2.2 Depositofaciliteit 84.118 22.525
2.3 Termijndeposito's 61.500 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 55 −20
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.462 −182
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 111.463 14.969
5.1 Overheid 104.595 15.241
5.2 Overige verplichtingen 6.869 −271
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.404 302
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.140 1.140
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.833 −1.553
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.833 −1.553
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 159.618 −3.343
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.971.356 874

Contactpersonen voor de media