Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. rugsėjo 24 d.

2010 m. rugsėjo 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. rugsėjo 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 191,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. rugsėjo 23 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 306,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 812 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,2 mlrd. eurų – iki 104,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,6 mlrd. eurų – iki 446,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. rugsėjo 22 d., baigėsi 151,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 153,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 61 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 61,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,2 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 84,1 mlrd. eurų (palyginti su 61,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 97 mln. eurų – iki 122,8 mlrd. eurų – dėl įvykdytų pirkimų 134 mln. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą, o tai daugiau negu kompensuoja 37 mln. eurų vertės obligacijas, kurių terminas baigiasi ir kurios įsigytos pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą. Dėl to 2010 m. rugsėjo 24 d. pasibaigusią savaitę Vertybinių popierių rinkų programos portfelio ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 61,7 mlrd. eurų ir 61,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 31,3 mlrd. eurų – iki 221 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 351 948 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 236 264 −187
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 860 −127
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 162 404 −60
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 698 −536
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 321 −168
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 321 −168
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 592 503 3 411
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 153 771 2 197
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 437 465 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 200 1 200
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 67 15
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 580 −2 436
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 429 284 943
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 122 773 97
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 306 511 846
8 Valdžios skola eurais 35 042 0
9 Kitas turtas 253 715 −153
Visas turtas 1 971 356 874
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 812 017 −2 194
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 366 699 −8 265
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 221 025 −31 270
2.2 Indėlių galimybė 84 118 22 525
2.3 Terminuotieji indėliai 61 500 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 55 −20
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 462 −182
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 111 463 14 969
5.1 Valdžiai 104 595 15 241
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 869 −271
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 404 302
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 140 1 140
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 833 −1 553
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 833 −1 553
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 618 −3 343
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 971 356 874

Kontaktai žiniasklaidai