Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. septembru 2010

28. septembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. septembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po zohľadnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri tabuľku) znížila o 0,3 mld. EUR na 191,3 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
23. septembra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,8 mld. EUR na 306,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,2 mld. EUR na 812 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 15,2 mld. EUR na 104,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 19,6 mld. EUR na 446,8 mld. EUR. V stredu 22. septembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 151,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 153,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 61 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 61,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 1,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 84,1 mld. EUR (v porovnaní so 61,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 97 mil. EUR na 122,8 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi v hodnote 134 mil. EUR, ktoré prevýšili hodnotu splatných dlhopisov (37 mil. EUR) v rámci programu nákupu krytých eurových dlhopisov. V týždni končiacom sa 24. septembra 2010 tak hodnota portfólia Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 61,7 mld. EUR a hodnota portólia programu nákupu krytých dlhopisov 61,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 31,3 mld. EUR na 221 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 351 948 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 236 264 −187
2.1 Pohľadávky voči MMF 73 860 −127
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 162 404 −60
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 698 −536
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 321 −168
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 321 −168
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 592 503 3 411
5.1 Hlavné refinančné operácie 153 771 2 197
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 437 465 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 200 1 200
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 67 15
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 580 −2 436
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 429 284 943
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 122 773 97
7.2 Ostatné cenné papiere 306 511 846
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 042 0
9 Ostatné aktíva 253 715 −153
Úhrn aktív 1 971 356 874
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 812 017 −2 194
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 366 699 −8 265
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 221 025 −31 270
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 84 118 22 525
2.3 Termínované vklady 61 500 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 55 −20
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 462 −182
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 111 463 14 969
5.1 Verejná správa 104 595 15 241
5.2 Ostatné záväzky 6 869 −271
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 404 302
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 140 1 140
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 833 −1 553
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 833 −1 553
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 159 618 −3 343
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 971 356 874

Kontakt pre médiá