Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. september 2010

28. september 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. september 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 191,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
23. september 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 60 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,8 mia. euro til 306,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,2 mia. euro til 812 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 15,2 mia. euro til 104,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 19,6 mia. euro til 446,8 mia. euro. Onsdag den 22. september 2010 udløb en primær markedsoperation på 151,6 mia. euro, og en ny på 153,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 61 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 61,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 84,1 mia. euro (mod 61,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 97 mio. euro til 122,8 mia. euro. Stigningen skyldtes afviklede opkøb på 134 mio. euro under Securities Markets Programme, som mere end udlignede forfaldne obligationer til en værdi af 37 mio. euro, som var erhvervet under programmet til opkøb af covered bonds udstedt i euro. I ugen, der sluttede den 24. september 2010, udgjorde værdien af denne sidstnævnte portefølje og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 61,7 mia. euro og 61,1 mia. euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 31,3 mia. euro til 221 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 351.948 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 236.264 −187
2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.860 −127
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 162.404 −60
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.698 −536
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.321 −168
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.321 −168
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 592.503 3.411
5.1 Primære markedsoperationer 153.771 2.197
5.2 Langfristede markedsoperationer 437.465 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.200 1.200
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 67 15
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.580 −2.436
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 429.284 943
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 122.773 97
7.2 Andre værdipapirer 306.511 846
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.042 0
9 Andre aktiver 253.715 −153
Aktiver i alt 1.971.356 874
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 812.017 −2.194
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 366.699 −8.265
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 221.025 −31.270
2.2 Indlånsfacilitet 84.118 22.525
2.3 Indskud med fast løbetid 61.500 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 55 −20
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.462 −182
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 111.463 14.969
5.1 Offentlig forvaltning og service 104.595 15.241
5.2 Andre forpligtelser 6.869 −271
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.404 302
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.140 1.140
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.833 −1.553
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.833 −1.553
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 159.618 −3.343
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.971.356 874

Medie- og pressehenvendelser