Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 september 2010

28 september 2010

Items not related to monetary policy operations

Den vecka som slutade den 24 september 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 191,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
23 September 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 60 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 306,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,2 miljarder EUR till 812 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 15,2 miljarder EUR till 104,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 19,6 miljarder EUR till 446,8 miljarder EUR. Onsdagen den 22 september 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 151,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 153,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 61 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 61,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,2 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 84,1 miljarder EUR (jämfört med 61,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 97 miljoner EUR till 122,8 miljarder EUR. Detta beror på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet på 134 miljoner EUR, vilket mer än uppväger de obligationer på 37 miljoner EUR som förvärvades inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer i euro och vilka nu har förfallit. Därför uppgick värdet på portföljerna värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer till 61,7 miljarder EUR respektive 61,1 miljarder EUR den vecka som slutade den 24 september 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 31,3 miljarder EUR till 221 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 351.948 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 236.264 −187
2.1 Fordringar på IMF 73.860 −127
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 162.404 −60
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.698 −536
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.321 −168
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.321 −168
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 592.503 3.411
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 153.771 2.197
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 437.465 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.200 1.200
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 67 15
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.580 −2.436
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 429.284 943
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 122.773 97
7.2 Andra värdepapper 306.511 846
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.042 0
9 Övriga tillgångar 253.715 −153
Summa tillgångar 1.971.356 874
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 812.017 −2.194
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 366.699 −8.265
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 221.025 −31.270
2.2 Inlåningsfacilitet 84.118 22.525
2.3 Inlåning med fast löptid 61.500 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 55 −20
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.462 −182
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 111.463 14.969
5.1 Offentliga sektorn 104.595 15.241
5.2 Övriga skulder 6.869 −271
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.404 302
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.140 1.140
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.833 −1.553
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.833 −1.553
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 159.618 −3.343
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.971.356 874

Kontakt för media