Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 września 2010 r.

28 września 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24 września 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld euro do poziomu 191,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
23 września 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 60 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,8 mld euro do poziomu 306,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,2 mld euro do poziomu 812 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 15,2 mld euro do poziomu 104,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 19,6 mld euro do poziomu 446,8 mld euro. W środę 22 września 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 151,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 153,8 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 61 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 61,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,2 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 84,1 mld euro (wobec 61,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 97 mln euro do poziomu 122,8 mld euro. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów na kwotę 134 mln euro dokonanych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, które skompensowały z naddatkiem zapadające obligacje na kwotę 37 mln euro nabyte w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro. W związku z tym w tygodniu zakończonym 24 września 2010 r. wartość portfela programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 61,7 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 31,3 mld euro do poziomu 221 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 351.948 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 236.264 −187
2.1 Należności od MFW 73.860 −127
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 162.404 −60
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.698 −536
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.321 −168
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.321 −168
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 592.503 3.411
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 153.771 2.197
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 437.465 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.200 1.200
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 67 15
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.580 −2.436
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 429.284 943
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 122.773 97
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 306.511 846
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.042 0
9 Pozostałe aktywa 253.715 −153
Aktywa razem 1.971.356 874
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 812.017 −2.194
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 366.699 −8.265
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 221.025 −31.270
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 84.118 22.525
2.3 Depozyty terminowe 61.500 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 55 −20
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.462 −182
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 111.463 14.969
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 104.595 15.241
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.869 −271
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.404 302
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.140 1.140
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.833 −1.553
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.833 −1.553
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 159.618 −3.343
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.971.356 874

Kontakt z mediami