Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 септември 2010 г.

21 септември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 22 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 17 септември 2010 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато) от една централна банка от Евросистемата за емисия на възпоменателни златни монети.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,5 млрд. евро до 191,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
16 септември 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,7 млрд. евро до 305,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,7 млрд. евро до 814,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 3,6 млрд. евро до 89,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 15,6 млрд. евро до 466,4 млрд. евро. На 15 септември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 153,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 151,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 61 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 61 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 61,6 млрд. евро (при 49,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 323 млн. евро до 122,7 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 17 септември 2010 г., стойността на държания портфейл по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 61,6 млрд. евро и 61,1 млрд. евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 9,1 млрд. евро до 252,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 351 948 −22
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 236 452 −273
2.1 Вземания от МВФ 73 987 516
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 162 465 −790
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 234 74
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 489 −321
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 489 −321
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 589 092 −3 107
5.1 Основни операции по рефинансиране 151 574 −2 080
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 437 465 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −1 024
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 52 −3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 016 −697
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 428 341 2 045
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 122 676 323
7.2 Други ценни книжа 305 665 1 722
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 041 0
9 Други активи 253 868 −471
Общо активи 1 970 482 −2 773
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 814 211 −1 740
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 374 964 3 428
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 252 295 −9 108
2.2 Депозитно улеснение 61 594 12 523
2.3 Срочни депозити 61 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 75 13
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 644 −76
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 96 494 −3 267
5.1 Сектор „Държавно управление“ 89 354 −3 572
5.2 Други задължения 7 140 305
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 102 378
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 000 29
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 386 −733
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 386 −733
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 162 961 −792
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 970 482 −2 773

Данни за контакт за медиите