Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. září 2010

21. září 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. září 2010 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 22 mil. EUR prodeji zlata jednou centrální bankou Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě) za účelem emise zlatých pamětních mincí.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,5 mld. EUR na 191,6 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
16. září 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 60 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,7 mld. EUR na 305,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 1,7 mld. EUR na 814,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 3,6 mld. EUR na 89,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 15,6 mld. EUR na 466,4 mld. EUR. Ve středu 15. září 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 153,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 151,6 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 61 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 61 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (zatímco během předchozího týdne byla jejím prostřednictvím poskytnuta 1 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 61,6 mld. EUR (ve srovnání se 49,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 323 mil. EUR na 122,7 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 17. září 2010 tedy činila hodnota portfolia programu pro trhy cenných papírů 61,6 mld. EUR a hodnota portfolia programu nákupu krytých dluhopisů 61,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9,1 mld. EUR na 252,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 351 948 −22
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 236 452 −273
2.1 Pohledávky za MMF 73 987 516
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 162 465 −790
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 234 74
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 489 −321
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 489 −321
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 589 092 −3 107
5.1 Hlavní refinanční operace 151 574 −2 080
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 437 465 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −1 024
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 52 −3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 016 −697
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 428 341 2 045
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 122 676 323
7.2 Ostatní cenné papíry 305 665 1 722
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 041 0
9 Ostatní aktiva 253 868 −471
Aktiva celkem 1 970 482 −2 773
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 814 211 −1 740
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 374 964 3 428
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 252 295 −9 108
2.2 Vkladová facilita 61 594 12 523
2.3 Termínované vklady 61 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 75 13
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 644 −76
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 96 494 −3 267
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 89 354 −3 572
5.2 Ostatní závazky 7 140 305
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 102 378
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 000 29
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 386 −733
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 386 −733
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 162 961 −792
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 970 482 −2 773

Kontakty pro média