Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. septembra 2010

21. september 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. septembra 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 22 milijonov EUR kot posledica prodaje zlata, ki jo je zaradi izdaje priložnostnih spominskih kovancev izvedla ena centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,5 milijarde EUR na 191,6 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
16. september 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,7 milijarde EUR na 305,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 814,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3,6 milijarde EUR na 89,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 15,6 milijarde EUR na 466,4 milijarde EUR. V sredo, 15. septembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 153,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 151,6 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 61 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 61 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 1 milijardo EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 61,6 milijarde EUR (v primerjavi z 49,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 323 milijonov EUR na 122,7 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 17. septembra 2010, vrednost portfelja v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 61,6 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 61,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 9,1 milijarde EUR na 252,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 351.948 −22
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 236.452 −273
2.1 Terjatve do MDS 73.987 516
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 162.465 −790
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.234 74
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.489 −321
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.489 −321
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 589.092 −3.107
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 151.574 −2.080
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 437.465 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −1.024
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 52 −3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.016 −697
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 428.341 2.045
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 122.676 323
7.2 Drugi vrednostni papirji 305.665 1.722
8 Dolg širše države v EUR 35.041 0
9 Druga sredstva 253.868 −471
Skupaj sredstva 1.970.482 −2.773
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 814.211 −1.740
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 374.964 3.428
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 252.295 −9.108
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 61.594 12.523
2.3 Vezane vloge 61.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 75 13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.644 −76
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 96.494 −3.267
5.1 Širša država 89.354 −3.572
5.2 Druge obveznosti 7.140 305
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.102 378
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.000 29
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.386 −733
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.386 −733
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 162.961 −792
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.970.482 −2.773

Stiki za medije