Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 september 2010

21 september 2010

Items not related to monetary policy operations

Under den vecka som slutade den 17 september 2010 motsvarade minskningen på 22 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) för utgivning av jubileumsmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 191,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
16 September 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 60 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 305,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 814,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3,6 miljarder EUR till 89,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 15,6 miljarder EUR till 466,4 miljarder EUR. Onsdagen den 15 september 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 153,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 151,6 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 61 miljarder EUR och inlåning, till ett belopp av 61 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 61,6 miljarder EUR (jämfört med 49,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 323 miljoner EUR till 122,7 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Därför uppgick värdet på portföljerna värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer till 61,6 miljarder EUR respektive 61,1 miljarder EUR den vecka som slutade den 17 september 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9,1 miljarder EUR till 252,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 351.948 −22
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 236.452 −273
2.1 Fordringar på IMF 73.987 516
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 162.465 −790
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.234 74
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.489 −321
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.489 −321
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 589.092 −3.107
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 151.574 −2.080
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 437.465 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −1.024
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 52 −3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.016 −697
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 428.341 2.045
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 122.676 323
7.2 Andra värdepapper 305.665 1.722
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.041 0
9 Övriga tillgångar 253.868 −471
Summa tillgångar 1.970.482 −2.773
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 814.211 −1.740
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 374.964 3.428
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 252.295 −9.108
2.2 Inlåningsfacilitet 61.594 12.523
2.3 Inlåning med fast löptid 61.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 75 13
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.644 −76
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 96.494 −3.267
5.1 Offentliga sektorn 89.354 −3.572
5.2 Övriga skulder 7.140 305
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.102 378
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.000 29
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.386 −733
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.386 −733
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 162.961 −792
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.970.482 −2.773

Kontakt för media