Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 września 2010 r.

21 września 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17 września 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 22 mln euro wynikał ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota) na potrzeby emisji złotych monet okolicznościowych.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld euro do poziomu 191,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
16 września 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 60 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,7 mld euro do poziomu 305,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,7 mld euro do poziomu 814,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 3,6 mld euro do poziomu 89,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 15,6 mld euro do poziomu 466,4 mld euro. W środę 15 września 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 153,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 151,6 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 61 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 61 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 61,6 mld euro (wobec 49,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 323 mln euro do poziomu 122,7 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 17 września 2010 r. wartość portfela programu dotyczącego papierów wartościowych wyniosła 61,6 mld euro, a wartość portfela programu zakupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 9,1 mld euro do poziomu 252,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 351.948 −22
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 236.452 −273
2.1 Należności od MFW 73.987 516
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 162.465 −790
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.234 74
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.489 −321
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.489 −321
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 589.092 −3.107
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 151.574 −2.080
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 437.465 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −1.024
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 52 −3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.016 −697
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 428.341 2.045
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 122.676 323
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 305.665 1.722
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.041 0
9 Pozostałe aktywa 253.868 −471
Aktywa razem 1.970.482 −2.773
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 814.211 −1.740
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 374.964 3.428
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 252.295 −9.108
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 61.594 12.523
2.3 Depozyty terminowe 61.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 75 13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.644 −76
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 96.494 −3.267
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 89.354 −3.572
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.140 305
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.102 378
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.000 29
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 15.386 −733
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 15.386 −733
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 162.961 −792
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.970.482 −2.773

Kontakt z mediami