Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. septembru 2010

21. septembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. septembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 22 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate) na emisiu pamätných zlatých mincí.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri tabuľku) zvýšila o 0,5 mld. EUR na 191,6 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
16. septembra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,7 mld. EUR na 305,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,7 mld. EUR na 814,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 3,6 mld. EUR na 89,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 15,6 mld. EUR na 466,4 mld. EUR. V stredu 15. septembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 153,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 151,6 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 61 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej hodnote so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 61,6 mld. EUR (v porovnaní so 49,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 323 mil. EUR na 122,7 mld. EUR. V týždni končiacom sa 17. septembra 2010 tak hodnota portfólia Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 61,6 mld. EUR a hodnota portólia programu nákupu krytých dlhopisov 61,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 9,1 mld. EUR na 252,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 351 948 −22
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 236 452 −273
2.1 Pohľadávky voči MMF 73 987 516
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 162 465 −790
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 234 74
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 489 −321
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 489 −321
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 589 092 −3 107
5.1 Hlavné refinančné operácie 151 574 −2 080
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 437 465 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −1 024
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 52 −3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 016 −697
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 428 341 2 045
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 122 676 323
7.2 Ostatné cenné papiere 305 665 1 722
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 041 0
9 Ostatné aktíva 253 868 −471
Úhrn aktív 1 970 482 −2 773
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 814 211 −1 740
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 374 964 3 428
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 252 295 −9 108
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 61 594 12 523
2.3 Termínované vklady 61 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 75 13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 644 −76
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 96 494 −3 267
5.1 Verejná správa 89 354 −3 572
5.2 Ostatné záväzky 7 140 305
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 102 378
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 000 29
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 386 −733
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 386 −733
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 162 961 −792
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 970 482 −2 773

Kontakt pre médiá