Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 17. septembrī

2010. gada 21. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 17. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 22 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu) zelta piemiņas monētu emisijai.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 191.6 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 16. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 60 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 305.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 814.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.6 mljrd. euro (līdz 89.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 15.6 mljrd. euro (līdz 466.4 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 15. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 153.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 151.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 61 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 61 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 61.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 49.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 323 milj. euro (līdz 122.7 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 17. septembrī, Vērtspapīru tirgus programmas portfeļa vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 61.6 mljrd. euro un 61.1 mljrd. euro.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.1 mljrd. euro (līdz 252.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 351,948 −22
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 236,452 −273
2.1 SVF debitoru parādi 73,987 516
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 162,465 −790
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,234 74
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,489 −321
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,489 −321
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 589,092 −3,107
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 151,574 −2,080
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 437,465 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −1,024
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 52 −3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,016 −697
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 428,341 2,045
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 122,676 323
7.2 Pārējie vērtspapīri 305,665 1,722
8 Valdības parāds euro 35,041 0
9 Pārējie aktīvi 253,868 −471
Kopā aktīvi 1,970,482 −2,773
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 814,211 −1,740
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 374,964 3,428
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 252,295 −9,108
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 61,594 12,523
2.3 Termiņnoguldījumi 61,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 75 13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,644 −76
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 96,494 −3,267
5.1 Saistības pret valdību 89,354 −3,572
5.2 Pārējās saistības 7,140 305
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,102 378
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,000 29
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,386 −733
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,386 −733
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 162,961 −792
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,970,482 −2,773

Kontaktinformācija presei