Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 september 2010

21 september 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 september 2010 was de daling van EUR 22 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken), van goud door een centrale bank van het Eurosysteem ten behoeve van de uitgifte van gouden herdenkingsmunten.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 191,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
16 september 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,7 miljard naar EUR 305,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 814,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3,6 miljard naar EUR 89,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 15,6 miljard naar EUR 466,4 miljard. Op woensdag 15 september 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 153,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 151,6 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 61 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 61 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 61,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 49,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 323 miljoen naar EUR 122,7 miljard ten gevolge van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). Derhalve bedroeg de waarde van de portefeuille van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 17 september 2010 respectievelijk EUR 61,6 miljard en EUR 61,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9,1 miljard naar EUR 252,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 351.948 −22
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 236.452 −273
2.1 Vorderingen op het IMF 73.987 516
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 162.465 −790
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.234 74
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.489 −321
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.489 −321
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 589.092 −3.107
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 151.574 −2.080
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 437.465 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −1.024
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 52 −3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.016 −697
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 428.341 2.045
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 122.676 323
7.2 Overige waardepapieren 305.665 1.722
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.041 0
9 Overige activa 253.868 −471
Totaal activa 1.970.482 −2.773
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 814.211 −1.740
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 374.964 3.428
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 252.295 −9.108
2.2 Depositofaciliteit 61.594 12.523
2.3 Termijndeposito's 61.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 75 13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.644 −76
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 96.494 −3.267
5.1 Overheid 89.354 −3.572
5.2 Overige verplichtingen 7.140 305
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.102 378
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.000 29
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.386 −733
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.386 −733
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 162.961 −792
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.970.482 −2.773

Contactpersonen voor de media