Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. rugsėjo 17 d.

2010 m. rugsėjo 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. rugsėjo 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 22 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis Centrinio banko aukso sutartimi) išleidus proginių auksinių monetų emisiją.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 191,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. rugsėjo 16 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 305,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 814,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,6 mlrd. eurų – iki 89,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,6 mlrd. eurų – iki 466,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. rugsėjo 15 d., baigėsi 153,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 151,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 61 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 61 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o (2.2 pasinaudojimas indėlių galimybe straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 61,6 mlrd. eurų (palyginti su 49,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 323 mln. eurų iki 122,7 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. rugsėjo 17 d. pasibaigusią savaitę Vertybinių popierių rinkų programos portfelio ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 61,6 mlrd. eurų ir 61,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,1 mlrd. eurų – iki 252,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 351 948 −22
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 236 452 −273
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 987 516
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 162 465 −790
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 234 74
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 489 −321
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 489 −321
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 589 092 −3 107
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 151 574 −2 080
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 437 465 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −1 024
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 52 −3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 016 −697
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 428 341 2 045
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 122 676 323
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 305 665 1 722
8 Valdžios skola eurais 35 041 0
9 Kitas turtas 253 868 −471
Visas turtas 1 970 482 −2 773
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 814 211 −1 740
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 374 964 3 428
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 252 295 −9 108
2.2 Indėlių galimybė 61 594 12 523
2.3 Terminuotieji indėliai 61 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 75 13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 644 −76
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 96 494 −3 267
5.1 Valdžiai 89 354 −3 572
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 140 305
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 102 378
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 000 29
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 386 −733
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 386 −733
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 162 961 −792
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 970 482 −2 773

Kontaktai žiniasklaidai