Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. september 2010

21. september 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. september 2010, skyldtes faldet i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) på 22 mio. euro en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld) til udstedelse af erindringsmønter i guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 191,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
16. september 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 60 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,7 mia. euro til 305,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,7 mia. euro til 814,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 3,6 mia. euro til 89,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 15,6 mia. euro til 466,4 mia. euro. Onsdag den 15. september 2010 udløb en primær markedsoperation på 153,7 mia. euro, og en ny på 151,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 61 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 61 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 61,6 mia. euro (mod 49,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 323 mio. euro til 122,7 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 17. september 2010, udgjorde værdien af denne sidstnævnte portefølje og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 61,6 mia. euro og 61,1 mia. euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9,1 mia. euro til 252,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 351.948 −22
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 236.452 −273
2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.987 516
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 162.465 −790
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.234 74
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.489 −321
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.489 −321
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 589.092 −3.107
5.1 Primære markedsoperationer 151.574 −2.080
5.2 Langfristede markedsoperationer 437.465 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −1.024
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 52 −3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.016 −697
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 428.341 2.045
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 122.676 323
7.2 Andre værdipapirer 305.665 1.722
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.041 0
9 Andre aktiver 253.868 −471
Aktiver i alt 1.970.482 −2.773
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 814.211 −1.740
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 374.964 3.428
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 252.295 −9.108
2.2 Indlånsfacilitet 61.594 12.523
2.3 Indskud med fast løbetid 61.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 75 13
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.644 −76
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 96.494 −3.267
5.1 Offentlig forvaltning og service 89.354 −3.572
5.2 Andre forpligtelser 7.140 305
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.102 378
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.000 29
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.386 −733
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.386 −733
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 162.961 −792
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.970.482 −2.773

Medie- og pressehenvendelser