Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 август 2010 г.

31 август 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 27 август 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,2 млрд. евро до 191 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
26 август 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 35 млн. щатски долара 40 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,2 млрд. евро до 299,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,2 млрд. евро до 813,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 22,2 млрд. евро до 101,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 25,3 млрд. евро до 427,3 млрд. евро. На 25 август 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 155,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 150,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 60,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 60,5 млрд. евро. На 26 август 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 12,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 19,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,4 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 102,7 млрд. евро (при 74,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават със 142 млн. евро до 121,9 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 27 август 2010 г. стойността на портфейла на програмата за пазарите на ценни книжа и портфейла на програмата за покупка на обезпечени облигации е съответно 60,8 млрд. евро и 61,1 млрд. евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 45,6 млрд. евро до 191,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 351 970 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 235 404 1 367
2.1 Вземания от МВФ 73 791 −144
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 161 612 1 511
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 350 −691
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 418 31
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 418 31
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 590 512 3 093
5.1 Основни операции по рефинансиране 150 315 −4 912
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 438 709 6 918
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 427 1 086
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 60 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 34 168 −3 361
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 421 613 1 332
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 121 943 142
7.2 Други ценни книжа 299 670 1 190
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 041 0
9 Други активи 241 451 90
Общо активи 1 957 926 1 862
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 813 429 −2 225
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 355 207 −17 214
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 191 947 −45 629
2.2 Депозитно улеснение 102 698 28 517
2.3 Срочни депозити 60 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 62 −103
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 596 −384
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 107 959 22 135
5.1 Сектор „Държавно управление“ 101 114 22 152
5.2 Други задължения 6 846 −17
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 203 −1 770
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 988 −79
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 024 969
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 024 969
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 159 800 430
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 957 926 1 862