SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. august 2010

31. august 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. august 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 191 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
26. august 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 35 mio. USD 40 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,2 mia. euro til 299,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,2 mia. euro til 813,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 22,2 mia. euro til 101,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 25,3 mia. euro til 427,3 mia. euro. Onsdag den 25. august 2010 udløb en primær markedsoperation på 155,2 mia. euro, og en ny på 150,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 60,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 60,5 mia. euro. Torsdag den 26. august 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 12,2 mia. euro, og en ny på 19,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,4 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 102,7 mia. euro (mod 74,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 142 mio. euro til 121,9 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 27. august 2010, udgjorde værdien af denne portefølje og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 60,8 mia. euro og 61,1 mia. euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 45,6 mia. euro til 191,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 351.970 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 235.404 1.367
2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.791 −144
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 161.612 1.511
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.350 −691
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.418 31
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.418 31
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 590.512 3.093
5.1 Primære markedsoperationer 150.315 −4.912
5.2 Langfristede markedsoperationer 438.709 6.918
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.427 1.086
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 60 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.168 −3.361
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 421.613 1.332
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 121.943 142
7.2 Andre værdipapirer 299.670 1.190
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.041 0
9 Andre aktiver 241.451 90
Aktiver i alt 1.957.926 1.862
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 813.429 −2.225
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 355.207 −17.214
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 191.947 −45.629
2.2 Indlånsfacilitet 102.698 28.517
2.3 Indskud med fast løbetid 60.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 62 −103
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.596 −384
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 107.959 22.135
5.1 Offentlig forvaltning og service 101.114 22.152
5.2 Andre forpligtelser 6.846 −17
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.203 −1.770
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 988 −79
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.024 969
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.024 969
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 159.800 430
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.957.926 1.862