Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. augustu 2010

31. augusta 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. augusta 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri tabuľku) znížila o 0,2 mld. EUR na 191 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
26. augusta 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 35 mil. USD 40 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 299,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,2 mld. EUR na 813,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 22,2 mld. EUR na 101,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 25,3 mld. EUR na 427,3 mld. EUR. V stredu 25. augusta 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 155,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 150,3 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 60,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej hodnote so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 26. augusta 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 12,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 19,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 1,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 102,7 mld. EUR (v porovnaní so 74,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 142 mil. EUR na 121,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 27. augusta 2010 tak hodnota portfólia Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 60,8 mld. EUR a hodnota portólia programu nákupu krytých dlhopisov 61,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 45,6 mld. EUR na 191,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 351 970 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 235 404 1 367
2.1 Pohľadávky voči MMF 73 791 −144
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 161 612 1 511
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 350 −691
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 418 31
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 418 31
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 590 512 3 093
5.1 Hlavné refinančné operácie 150 315 −4 912
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 438 709 6 918
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 427 1 086
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 60 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 168 −3 361
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 421 613 1 332
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 121 943 142
7.2 Ostatné cenné papiere 299 670 1 190
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 041 0
9 Ostatné aktíva 241 451 90
Úhrn aktív 1 957 926 1 862
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 813 429 −2 225
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 355 207 −17 214
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 191 947 −45 629
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 102 698 28 517
2.3 Termínované vklady 60 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 62 −103
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 596 −384
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 107 959 22 135
5.1 Verejná správa 101 114 22 152
5.2 Ostatné záväzky 6 846 −17
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 203 −1 770
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 988 −79
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 024 969
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 024 969
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 159 800 430
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 957 926 1 862