Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. srpnu 2010

31. srpna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. srpna 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,2 mld. EUR na 191 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
26. srpna 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 35 mil. USD 40 mil. USD

Tuto transakci na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 299,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 2,2 mld. EUR na 813,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 22,2 mld. EUR na 101,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 25,3 mld. EUR na 427,3 mld. EUR. Ve středu 25. srpna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 155,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 150,3 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 60,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 60,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 26. srpna 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 12,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 19,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,4 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 102,7 mld. EUR (ve srovnání se 74,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 142 mil. EUR na 121,9 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 27. srpna 2010 tedy činila hodnota portfolia programu pro trhy cenných papírů 60,8 mld. EUR a hodnota portfolia programu nákupu krytých dluhopisů 61,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 45,6 mld. EUR na 191,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 351 970 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 235 404 1 367
2.1 Pohledávky za MMF 73 791 −144
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 161 612 1 511
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 350 −691
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 418 31
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 418 31
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 590 512 3 093
5.1 Hlavní refinanční operace 150 315 −4 912
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 438 709 6 918
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 427 1 086
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 60 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 168 −3 361
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 421 613 1 332
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 121 943 142
7.2 Ostatní cenné papíry 299 670 1 190
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 041 0
9 Ostatní aktiva 241 451 90
Aktiva celkem 1 957 926 1 862
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 813 429 −2 225
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 355 207 −17 214
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 191 947 −45 629
2.2 Vkladová facilita 102 698 28 517
2.3 Termínované vklady 60 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 62 −103
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 596 −384
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 107 959 22 135
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 101 114 22 152
5.2 Ostatní závazky 6 846 −17
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 203 −1 770
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 988 −79
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 024 969
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 024 969
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 159 800 430
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 957 926 1 862