Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 augustus 2010

31 augustus 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 augustus 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard tot EUR 191 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
26 augustus 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 35 miljoen USD 40 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 299,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,2 miljard naar EUR 813,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 22,2 miljard naar EUR 101,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 25,3 miljard naar EUR 427,3 miljard. Op woensdag 25 augustus 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 155,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 150,3 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 60,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 60,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken. Op donderdag 26 augustus 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 12,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 19,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,4 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 102,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 74,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 142 miljoen naar EUR 121,9 miljard ten gevolge van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). Derhalve bedroeg de waarde van de portefeuille van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 27 augustus 2010 respectievelijk EUR 60,8 miljard en EUR 61,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 45,6 miljard naar EUR 191,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 351.970 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 235.404 1.367
2.1 Vorderingen op het IMF 73.791 −144
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 161.612 1.511
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.350 −691
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.418 31
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.418 31
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 590.512 3.093
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 150.315 −4.912
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 438.709 6.918
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.427 1.086
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 60 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 34.168 −3.361
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 421.613 1.332
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 121.943 142
7.2 Overige waardepapieren 299.670 1.190
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.041 0
9 Overige activa 241.451 90
Totaal activa 1.957.926 1.862
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 813.429 −2.225
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 355.207 −17.214
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 191.947 −45.629
2.2 Depositofaciliteit 102.698 28.517
2.3 Termijndeposito's 60.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 62 −103
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.596 −384
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 107.959 22.135
5.1 Overheid 101.114 22.152
5.2 Overige verplichtingen 6.846 −17
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.203 −1.770
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 988 −79
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.024 969
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.024 969
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 159.800 430
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.957.926 1.862