Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 sierpnia 2010 r.

31 sierpnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27 sierpnia 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 191 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
26 sierpnia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 35 mln USD 40 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,2 mld euro do poziomu 299,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,2 mld euro do poziomu 813,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 22,2 mld euro do poziomu 101,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 25,3 mld euro do poziomu 427,3 mld euro. W środę 25 sierpnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 155,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 150,3 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 60,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 60,5 mld euro, z terminem tygodniowym. W czwartek 26 sierpnia 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 12,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 19,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,4 mld euro (wobec 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 102,7 mld euro (wobec 74,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 142 mln euro do poziomu 121,9 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów dokonanych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 27 sierpnia 2010 r. wartość portfela programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 60,8 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 45,6 mld euro do poziomu 191,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 351.970 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 235.404 1.367
2.1 Należności od MFW 73.791 −144
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 161.612 1.511
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.350 −691
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.418 31
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.418 31
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 590.512 3.093
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 150.315 −4.912
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 438.709 6.918
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.427 1.086
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 60 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 34.168 −3.361
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 421.613 1.332
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 121.943 142
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 299.670 1.190
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.041 0
9 Pozostałe aktywa 241.451 90
Aktywa razem 1.957.926 1.862
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 813.429 −2.225
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 355.207 −17.214
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 191.947 −45.629
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 102.698 28.517
2.3 Depozyty terminowe 60.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 62 −103
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.596 −384
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 107.959 22.135
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 101.114 22.152
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.846 −17
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.203 −1.770
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 988 −79
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.024 969
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 16.024 969
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 159.800 430
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.957.926 1.862