Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 27. augustā

2010. gada 31. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 27. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 191 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 26. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 35 mljrd. ASV dolāru 40 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 299.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 813.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 22.2 mljrd. euro (līdz 101.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 25.3 mljrd. euro (līdz 427.3 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 25. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 155.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 150.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 60.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 60.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2010. gada 26. augustā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 12.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 19.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 102.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 74.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 142 milj. euro (līdz 121.9 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 27. augustā, Vērtspapīru tirgus programmas portfeļa vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 60.8 mljrd. euro un 61.1 mljrd. euro.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 45.6 mljrd. euro (līdz 191.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 351,970 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 235,404 1,367
2.1 SVF debitoru parādi 73,791 −144
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 161,612 1,511
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29,350 −691
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,418 31
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,418 31
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 590,512 3,093
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 150,315 −4,912
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 438,709 6,918
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,427 1,086
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 60 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 34,168 −3,361
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 421,613 1,332
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 121,943 142
7.2 Pārējie vērtspapīri 299,670 1,190
8 Valdības parāds euro 35,041 0
9 Pārējie aktīvi 241,451 90
Kopā aktīvi 1,957,926 1,862
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 813,429 −2,225
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 355,207 −17,214
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 191,947 −45,629
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 102,698 28,517
2.3 Termiņnoguldījumi 60,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 62 −103
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,596 −384
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 107,959 22,135
5.1 Saistības pret valdību 101,114 22,152
5.2 Pārējās saistības 6,846 −17
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39,203 −1,770
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 988 −79
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,024 969
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,024 969
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 159,800 430
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,957,926 1,862