Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. avgusta 2010

31. avgust 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. avgusta 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 191 milijard EUR.

Izredna transakcija
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
26. avgust 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 35 mio USD 40 mio USD

Transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,2 milijarde EUR na 299,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,2 milijarde EUR na 813,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 22,2 milijarde EUR na 101,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 25,3 milijarde EUR na 427,3 milijarde EUR. V sredo, 25. avgusta 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 155,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 150,3 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 60,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 60,5 milijarde EUR. V četrtek, 26. avgusta 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 12,2 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 19,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 102,7 milijarde EUR (v primerjavi s 74,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 142 milijonov EUR na 121,9 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 27. avgusta 2010, vrednost portfelja programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 60,8 milijarde EUR, vrednost portfelja programa nakupov kritih obveznic pa 61,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 45,6 milijarde EUR na 191,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 351.970 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 235.404 1.367
2.1 Terjatve do MDS 73.791 −144
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 161.612 1.511
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.350 −691
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.418 31
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.418 31
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 590.512 3.093
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 150.315 −4.912
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 438.709 6.918
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.427 1.086
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 60 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 34.168 −3.361
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 421.613 1.332
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 121.943 142
7.2 Drugi vrednostni papirji 299.670 1.190
8 Dolg širše države v EUR 35.041 0
9 Druga sredstva 241.451 90
Skupaj sredstva 1.957.926 1.862
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 813.429 −2.225
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 355.207 −17.214
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 191.947 −45.629
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 102.698 28.517
2.3 Vezane vloge 60.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 62 −103
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.596 −384
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 107.959 22.135
5.1 Širša država 101.114 22.152
5.2 Druge obveznosti 6.846 −17
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.203 −1.770
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 988 −79
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.024 969
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.024 969
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 159.800 430
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.957.926 1.862