Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 augusti 2010

31 augusti 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 27 augusti 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 191 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
26 augusti 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 35 miljoner USD 40 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 299,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,2 miljarder EUR till 813,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 22,2 miljarder EUR till 101,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 25,3 miljarder EUR till 427,3 miljarder EUR. Onsdagen den 25 augusti 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 155,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 150,3 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 60,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 60,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 26 augusti 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 12,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 19,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,4 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 102,7 miljarder EUR (jämfört med 74,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 142 miljoner EUR till 121,9 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Följaktligen uppgick värdet på portföljerna för värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer till 60,8 miljarder EUR respektive 61,1 miljarder EUR den vecka som slutade den 27 augusti 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 45,6 miljarder EUR till 191,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 351.970 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 235.404 1.367
2.1 Fordringar på IMF 73.791 −144
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 161.612 1.511
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.350 −691
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.418 31
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.418 31
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 590.512 3.093
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 150.315 −4.912
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 438.709 6.918
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.427 1.086
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 60 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.168 −3.361
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 421.613 1.332
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 121.943 142
7.2 Andra värdepapper 299.670 1.190
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.041 0
9 Övriga tillgångar 241.451 90
Summa tillgångar 1.957.926 1.862
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 813.429 −2.225
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 355.207 −17.214
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 191.947 −45.629
2.2 Inlåningsfacilitet 102.698 28.517
2.3 Inlåning med fast löptid 60.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 62 −103
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.596 −384
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 107.959 22.135
5.1 Offentliga sektorn 101.114 22.152
5.2 Övriga skulder 6.846 −17
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.203 −1.770
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 988 −79
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.024 969
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.024 969
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 159.800 430
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.957.926 1.862