Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 юли 2010 г.

27 юли 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 123 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 23 юли 2010 г., съответства на извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато) от една централна банка от Евросистемата и покупката на злато от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,1 млрд. евро до 191,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. евро до 297,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,5 млрд. евро до 817,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 25 млрд. евро до 116,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 3 млрд. евро до 503,9 млрд. евро. На 21 юли 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 195,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 201,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 60 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 60 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 61,3 млрд. евро (при 58,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават със 176 млн. евро до 121,4 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 20,6 млрд. евро до 245,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 351 970 −123
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 235 568 1 497
2.1 Вземания от МВФ 73 965 −25
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 161 602 1 522
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 840 −640
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 066 −1 624
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 066 −1 624
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 625 198 5 792
5.1 Основни операции по рефинансиране 201 286 5 625
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 423 722 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 3 2
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 187 165
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 44 382 1 752
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 418 516 1 442
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 121 372 176
7.2 Други ценни книжа 297 143 1 265
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 041 0
9 Други активи 235 031 −1 473
Общо активи 1 993 612 6 623
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 817 525 −1 468
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 366 596 −17 844
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 245 255 −20 611
2.2 Депозитно улеснение 61 325 2 774
2.3 Срочни депозити 60 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 −8
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 392 766
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 124 824 24 796
5.1 Сектор „Държавно управление“ 116 916 25 003
5.2 Други задължения 7 908 −208
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 181 −603
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 906 −3
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 633 957
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 633 957
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 159 835 24
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 190 −1
Общо пасиви 1 993 612 6 623

Данни за контакт за медиите