Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 23. jūlijā

2010. gada 27. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 23. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 123 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 191.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 297.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 817.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 25 mljrd. euro (līdz 116.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 3 mljrd. euro (līdz 503.9 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 21. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 195.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 201.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā pienāca termiņš termiņnoguldījumiem 60 mljrd. euro apmērā un tika piesaistīti jauni noguldījumi 60 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 61.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 58.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 176 milj. euro (līdz 121.4 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 20.6 mljrd. euro (līdz 245.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 351,970 −123
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 235,568 1,497
2.1 SVF debitoru parādi 73,965 −25
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 161,602 1,522
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29,840 −640
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,066 −1,624
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,066 −1,624
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 625,198 5,792
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 201,286 5,625
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 423,722 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 187 165
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 44,382 1,752
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 418,516 1,442
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 121,372 176
7.2 Pārējie vērtspapīri 297,143 1,265
8 Valdības parāds euro 35,041 0
9 Pārējie aktīvi 235,031 −1,473
Kopā aktīvi 1,993,612 6,623
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 817,525 −1,468
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 366,596 −17,844
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 245,255 −20,611
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 61,325 2,774
2.3 Termiņnoguldījumi 60,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 17 −8
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,392 766
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 124,824 24,796
5.1 Saistības pret valdību 116,916 25,003
5.2 Pārējās saistības 7,908 −208
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42,181 −603
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 906 −3
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,633 957
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,633 957
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 159,835 24
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,190 −1
Kopā pasīvi 1,993,612 6,623

Kontaktinformācija presei