Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 lipca 2010 r.

27 lipca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23 lipca 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 123 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota) oraz nabycia złota przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 191,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 297,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,5 mld euro do poziomu 817,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 25 mld euro do poziomu 116,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 3 mld euro do poziomu 503,9 mld euro. W środę 21 lipca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 195,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 201,3 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 60 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 60 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 61,3 mld euro (wobec 58,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 176 mln euro do poziomu 121,4 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 20,6 mld euro do poziomu 245,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 351.970 −123
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 235.568 1.497
2.1 Należności od MFW 73.965 −25
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 161.602 1.522
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.840 −640
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.066 −1.624
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.066 −1.624
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 625.198 5.792
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 201.286 5.625
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 423.722 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 3 2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 187 165
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 44.382 1.752
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 418.516 1.442
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 121.372 176
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.143 1.265
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.041 0
9 Pozostałe aktywa 235.031 −1.473
Aktywa razem 1.993.612 6.623
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 817.525 −1.468
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 366.596 −17.844
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 245.255 −20.611
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 61.325 2.774
2.3 Depozyty terminowe 60.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 −8
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.392 766
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 124.824 24.796
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 116.916 25.003
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.908 −208
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.181 −603
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 906 −3
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.633 957
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 16.633 957
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 159.835 24
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.190 −1
Pasywa razem 1.993.612 6.623

Kontakt z mediami