Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 juli 2010

27 juli 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 juli 2010 motsvarade minskningen på 123 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld) och köp av guld av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 191,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 297,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 817,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 25 miljarder EUR till 116,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 3 miljarder EUR till 503,9 miljarder EUR. Onsdagen den 21 juli 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 195,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 201,3 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 60 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 60 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 61,3 miljarder EUR (jämfört med 58,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 176 miljoner EUR till 121,4 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 20,6 miljarder EUR till 245,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 351.970 −123
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 235.568 1.497
2.1 Fordringar på IMF 73.965 −25
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 161.602 1.522
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.840 −640
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.066 −1.624
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.066 −1.624
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 625.198 5.792
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 201.286 5.625
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 423.722 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3 2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 187 165
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 44.382 1.752
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 418.516 1.442
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 121.372 176
7.2 Andra värdepapper 297.143 1.265
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.041 0
9 Övriga tillgångar 235.031 −1.473
Summa tillgångar 1.993.612 6.623
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 817.525 −1.468
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 366.596 −17.844
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 245.255 −20.611
2.2 Inlåningsfacilitet 61.325 2.774
2.3 Inlåning med fast löptid 60.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 17 −8
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.392 766
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 124.824 24.796
5.1 Offentliga sektorn 116.916 25.003
5.2 Övriga skulder 7.908 −208
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.181 −603
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 906 −3
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.633 957
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.633 957
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 159.835 24
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.190 −1
Summa skulder 1.993.612 6.623

Kontakt för media