Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 juli 2010

27 juli 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 juli 2010 was de daling van EUR 123 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken), van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van goud door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 191,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten (passiefpost 7.2) zijn met EUR 1,3 miljard gestegen naar EUR 297,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 817,5 miljard. De Verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 25 miljard naar EUR 116,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 3 miljard naar EUR 503,9 miljard. Op woensdag 21 juli 2010 is een basisherfinancieringstransactie van EUR 195,7 miljard vervallen en een nieuwe transactie van EUR 201,3 miljard verrekend. Op dezelfde datum zijn termijndeposito’s ter waarde van EUR 60 miljard vervallen en zijn nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 60 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 61,3 miljard was (vergeleken met EUR 58,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 176 miljoen naar EUR 121,4 miljard in verband met verrekening van transacties in het kader van het Effectenmarktprogramma (“Securities Markets Programme”) .

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties is de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 20,6 miljard gedaald naar EUR 245,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 351.970 −123
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 235.568 1.497
2.1 Vorderingen op het IMF 73.965 −25
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 161.602 1.522
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.840 −640
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.066 −1.624
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.066 −1.624
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 625.198 5.792
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 201.286 5.625
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 423.722 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 187 165
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 44.382 1.752
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 418.516 1.442
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 121.372 176
7.2 Overige waardepapieren 297.143 1.265
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.041 0
9 Overige activa 235.031 −1.473
Totaal activa 1.993.612 6.623
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 817.525 −1.468
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 366.596 −17.844
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 245.255 −20.611
2.2 Depositofaciliteit 61.325 2.774
2.3 Termijndeposito's 60.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 17 −8
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.392 766
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 124.824 24.796
5.1 Overheid 116.916 25.003
5.2 Overige verplichtingen 7.908 −208
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.181 −603
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 906 −3
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.633 957
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.633 957
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 159.835 24
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.190 −1
Totaal passiva 1.993.612 6.623

Contactpersonen voor de media