Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. červenci 2010

27. července 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. července 2010 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 123 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě), a nákupu zlata další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 191,2 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 297,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 1,5 mld. EUR na 817,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 25 mld. EUR na 116,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 3 mld. EUR na 503,9 mld. EUR. Ve středu 21. července 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 195,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 201,3 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 60 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 60 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 61,3 mld. EUR (oproti 58,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 176 mil. EUR na 121,4 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 20,6 mld. EUR na 245,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 351 970 −123
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 235 568 1 497
2.1 Pohledávky za MMF 73 965 −25
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 161 602 1 522
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 840 −640
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 066 −1 624
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 066 −1 624
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 625 198 5 792
5.1 Hlavní refinanční operace 201 286 5 625
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 423 722 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 187 165
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 44 382 1 752
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 418 516 1 442
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 121 372 176
7.2 Ostatní cenné papíry 297 143 1 265
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 041 0
9 Ostatní aktiva 235 031 −1 473
Aktiva celkem 1 993 612 6 623
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 817 525 −1 468
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 366 596 −17 844
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 245 255 −20 611
2.2 Vkladová facilita 61 325 2 774
2.3 Termínované vklady 60 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 17 −8
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 392 766
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 124 824 24 796
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 116 916 25 003
5.2 Ostatní závazky 7 908 −208
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 181 −603
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 906 −3
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 633 957
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 633 957
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 159 835 24
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 190 −1
Pasiva celkem 1 993 612 6 623

Kontakty pro média