Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. júlu 2010

27. júla 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. júla 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 123 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate) a nákupu zlata inou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 191,2 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 297,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,5 mld. EUR na 817,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 25 mld. EUR na 116,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 3 mld. EUR na 503,9 mld. EUR. V stredu 21. júla 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 195,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 201,3 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 60 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 60 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 61,3 mld. EUR (v porovnaní s 58,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 176 mil. EUR na 121,4 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 20,6 mld. EUR na 245,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 351 970 −123
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 235 568 1 497
2.1 Pohľadávky voči MMF 73 965 −25
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 161 602 1 522
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 840 −640
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 066 −1 624
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 066 −1 624
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 625 198 5 792
5.1 Hlavné refinančné operácie 201 286 5 625
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 423 722 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 187 165
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 44 382 1 752
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 418 516 1 442
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 121 372 176
7.2 Ostatné cenné papiere 297 143 1 265
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 041 0
9 Ostatné aktíva 235 031 −1 473
Úhrn aktív 1 993 612 6 623
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 817 525 −1 468
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 366 596 −17 844
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 245 255 −20 611
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 61 325 2 774
2.3 Termínované vklady 60 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 17 −8
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 392 766
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 124 824 24 796
5.1 Verejná správa 116 916 25 003
5.2 Ostatné záväzky 7 908 −208
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 181 −603
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 906 −3
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 633 957
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 633 957
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 159 835 24
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 190 −1
Úhrn pasív 1 993 612 6 623

Kontakt pre médiá