Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. juli 2010

27. juli 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. juli 2010, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 123 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld) og en anden centralbank i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 191,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,3 mia. euro til 297,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,5 mia. euro til 817,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 25 mia. euro til 116,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 3 mia. euro til 503,9 mia. euro. Onsdag den 21. juli 2010 udløb en primær markedsoperation på 195,7 mia. euro, og en ny på 201,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 60 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 60 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 61,3 mia. euro (mod 58,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 176 mio. euro til 121,4 mia. euro om følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 20,6 mia. euro til 245,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 351.970 −123
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 235.568 1.497
2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.965 −25
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 161.602 1.522
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.840 −640
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.066 −1.624
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.066 −1.624
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 625.198 5.792
5.1 Primære markedsoperationer 201.286 5.625
5.2 Langfristede markedsoperationer 423.722 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 187 165
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 44.382 1.752
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 418.516 1.442
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 121.372 176
7.2 Andre værdipapirer 297.143 1.265
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.041 0
9 Andre aktiver 235.031 −1.473
Aktiver i alt 1.993.612 6.623
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 817.525 −1.468
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 366.596 −17.844
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 245.255 −20.611
2.2 Indlånsfacilitet 61.325 2.774
2.3 Indskud med fast løbetid 60.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 17 −8
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.392 766
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 124.824 24.796
5.1 Offentlig forvaltning og service 116.916 25.003
5.2 Andre forpligtelser 7.908 −208
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.181 −603
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 906 −3
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.633 957
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.633 957
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 159.835 24
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.190 −1
Passiver i alt 1.993.612 6.623

Medie- og pressehenvendelser