Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. julija 2010

27. julij 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. julija 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 123 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu), in nakup zlata druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 191,2 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,3 milijarde EUR na 297,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 817,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 25 milijard EUR na 116,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 3 milijarde EUR na 503,9 milijarde EUR. V sredo, 21. julija 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 195,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 201,3 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 60 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 60 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 61,3 milijarde EUR (v primerjavi z 58,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 176 milijonov EUR na 121,4 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 20,6 milijarde EUR na 245,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 351.970 −123
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 235.568 1.497
2.1 Terjatve do MDS 73.965 −25
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 161.602 1.522
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.840 −640
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.066 −1.624
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.066 −1.624
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 625.198 5.792
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 201.286 5.625
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 423.722 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3 2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 187 165
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 44.382 1.752
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 418.516 1.442
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 121.372 176
7.2 Drugi vrednostni papirji 297.143 1.265
8 Dolg širše države v EUR 35.041 0
9 Druga sredstva 235.031 −1.473
Skupaj sredstva 1.993.612 6.623
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 817.525 −1.468
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 366.596 −17.844
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 245.255 −20.611
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 61.325 2.774
2.3 Vezane vloge 60.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 17 −8
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.392 766
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 124.824 24.796
5.1 Širša država 116.916 25.003
5.2 Druge obveznosti 7.908 −208
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 42.181 −603
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 906 −3
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.633 957
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.633 957
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 159.835 24
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.190 −1
Skupaj obveznosti 1.993.612 6.623

Stiki za medije