Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. juuli 2010

27. juuli 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

23. juulil 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 123 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 191,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,3 miljardi euro võrra 297,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,5 miljardi euro võrra 817,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 25 miljardi euro võrra 116,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 3 miljardi euro võrra 503,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. juulil 2010 möödus 195,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 201,3 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 60 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 60 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 61,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 58,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 176 miljardi euro võrra 121,4 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 20,6 miljardi euro võrra 245,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 351 970 −123
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 235 568 1 497
2.1 Nõuded RVFle 73 965 −25
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 161 602 1 522
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 29 840 −640
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 066 −1 624
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 066 −1 624
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 625 198 5 792
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 201 286 5 625
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 423 722 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 187 165
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 44 382 1 752
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 418 516 1 442
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 121 372 176
7.2 Muud väärtpaberid 297 143 1 265
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 041 0
9 Muud varad 235 031 −1 473
Varad kokku 1 993 612 6 623
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 817 525 −1 468
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 366 596 −17 844
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 245 255 −20 611
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 61 325 2 774
2.3 Tähtajalised hoiused 60 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 17 −8
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 392 766
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 124 824 24 796
5.1 Valitsussektor 116 916 25 003
5.2 Muud kohustused 7 908 −208
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 181 −603
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 906 −3
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 633 957
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 633 957
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 159 835 24
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 190 −1
Kohustused kokku 1 993 612 6 623

Kontaktandmed