Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 юли 2010 г.

13 юли 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 9 юли 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,3 млрд. евро до 191,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 470 млн. евро до 297,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,4 млрд. евро до 818,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 14,9 млрд. евро до 100,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 46,6 млрд. евро до 370,5 млрд. евро. На 7 юли 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 162,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 229,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на операция за фино регулиране за предоставяне на ликвидност на стойност 111,2 млрд. евро. Също в сряда, 7 юли 2010 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 31,9 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 59 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 205,5 млрд. евро (при 231,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 832 млн. евро до 120,9 млрд. евро в резултат на заплатените покупки в размер на 796,5 млн. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и 35,5 млн. евро по програмата за закупуване на обезпечени облигации, деноминирани в евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 33,6 млрд. евро до 126,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 352 092 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 234 242 1 603
2.1 Вземания от МВФ 74 040 −38
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 202 1 641
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 780 −564
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 545 662
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 545 662
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 635 009 −45 567
5.1 Основни операции по рефинансиране 229 070 66 158
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 405 927 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 −111 237
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 −482
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 −5
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 43 009 −762
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 418 037 1 302
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 120 894 832
7.2 Други ценни книжа 297 143 470
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 037 −48
9 Други активи 238 995 −1 690
Общо активи 2 004 747 −45 063
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 818 831 2 361
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 391 437 −32 595
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 126 783 −33 597
2.2 Депозитно улеснение 205 544 −26 173
2.3 Срочни депозити 59 000 27 134
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 109 40
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 645 −173
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 108 907 −14 934
5.1 Сектор „Държавно управление“ 100 829 −14 872
5.2 Други задължения 8 078 −62
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 190 307
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 915 −11
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 281 800
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 281 800
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 161 822 −818
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 2 004 747 −45 063

Данни за контакт за медиите