Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. červenci 2010

13. července 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. července 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 191,1 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 470 mil. EUR na 297,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,4 mld. EUR na 818,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 14,9 mld. EUR na 100,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 46,6 mld. EUR na 370,5 mld. EUR. Ve středu 7. července 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 162,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 229,1 mld. EUR. V tentýž den byla splatná operace jemného doladění na poskytnutí likvidity ve výši 111,2 mld. EUR. Rovněž ve středu 7. července 2010 byly splatné termínované vklady o objemu 31,9 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 59 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,5 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 205,5 mld. EUR (oproti 231,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 832 mil. EUR na 120,9 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů o objemu 796,5 mil. EUR a vypořádaných nákupů v rámci programu nákupu krytých dluhopisů v eurech o objemu 35,5 mil. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 33,6 mld. EUR na 126,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 352 092 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 234 242 1 603
2.1 Pohledávky za MMF 74 040 −38
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 202 1 641
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 780 −564
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 545 662
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 545 662
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 635 009 −45 567
5.1 Hlavní refinanční operace 229 070 66 158
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 405 927 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 −111 237
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −482
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 10 −5
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 43 009 −762
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 418 037 1 302
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 120 894 832
7.2 Ostatní cenné papíry 297 143 470
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 037 −48
9 Ostatní aktiva 238 995 −1 690
Aktiva celkem 2 004 747 −45 063
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 818 831 2 361
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 391 437 −32 595
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 126 783 −33 597
2.2 Vkladová facilita 205 544 −26 173
2.3 Termínované vklady 59 000 27 134
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 109 40
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 645 −173
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 108 907 −14 934
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 100 829 −14 872
5.2 Ostatní závazky 8 078 −62
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 190 307
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 915 −11
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 281 800
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 281 800
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 161 822 −818
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 2 004 747 −45 063

Kontakty pro média